fbpx
Purrfect Pet Service

Algemene voorwaarden

Oppasservice

 

Artikel 1 -Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Purrfect Pet Service: de natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, hierna te noemen ondernemer, die zijn bedrijf maakt ten behoeve van het tijdelijk verzorgen en/of uitlaten van gastdieren.

Consument: natuurlijk persoon die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil gaan.

Gastdier: het huisdier van de consument, waarvoor een overeenkomst wordt/is gesloten.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de ondernemer en consument, waarbij de ondernemer zicht verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te verzorgen en/of uit te laten tegen een door de consument te betalen prijs.

Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst via email die door de consument bevestigd heeft.

Verzorging: de door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van het gastdier.

Uitlaten: het aangelijnd uitlaten van het gastdier in de buitenlucht door de ondernemer.

Transport: de door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het verplaatsen van het gastdier in een personenauto. Het gastdier moet in een door de consument aangeleverd bakje of mandje worden vervoerd die door de ondernemer veilig in de personenauto moet worden vastgezet.

Reservering: de afspraak tussen de ondernemer en consument gedurende een overeengekomen toekomstige periode bepaalde services te verlenen tegen de tarieven die op het moment van reservering golden.

Vaccinaties: de op het moment van de overeenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover de ondernemer de consument informeert en waaraan de consument moet voldoen.

Artikel 2- Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument met betrekking tot de services van het gastdier.

2.2 Op alle overeenkomsten alsmede op de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod

3.1 De ondernemer brengt het aanbod mondeling, schriftelijk of per email uit.

3.2 Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen:

De periode waarvoor de gevraagde services geldt, de prijs en de wijze van betaling hiervan.

De eventuele vereiste vaccinaties.

De gevallen waarbij services van het gastdier kunnen worden geweigerd

De zorg van de consument om de naam van een contactpersoon en/of de eigen dierenarts door te geven voor spoedoverleg in geval van bijzondere omstandigheden.

De vermelding van de naam van de dierenarts/dierenkliniek die de ondernemer zal inschakelen wanneer het welzijn van het gastdier dit nodig maakt.

De vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden.

3.3 Een schriftelijk aanbod door de ondernemer wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na deze dagtekening.

3.4 Het schriftelijke of elektronische aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod, welke door de consument bevestigd wordt door een handtekening onder de schriftelijke overeenkomst.

Artikel 5 – De prijs en prijswijzigingen

5.1 De prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat de kosten van verzorging en transport van het gastdier en de verschuldigde 21% BTW.

5.2 Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.

5.3 Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

5.4 Bij een overeengekomen verlenging van de verzorging van het gastdier geldt dezelfde prijs per eenheid als overeengekomen prijs voor de periode dat het gastdier al werd verzorgd, echter met een maximum van één verlengingsperiode ingeval de prijs voor die service tussentijds wordt verhoogd.

5.5 Ondernemer is verplicht om een schriftelijke prijsopgave te overhandigen indien gewenst door consument.

Artikel 6 – Betalingen

6.1 De overeengekomen prijs voor het verzorgen van het gastdier bij ondernemer thuis wordt achteraf gefactureerd 

6.2 De overeengekomen prijs voor het individueel uitlaten van een hond met gebruikmaking van een zogenaamde uitlaatkaart wordt vooraf gefactureerd en consument is verplicht de kosten hiervan vooraf te voldoen.

6.3 de consument verplicht zich om de verschuldigde bedragen binnen veertien dagen na dagtekening factuur te voldoen.

Artikel 7 – Niet tijdige betaling

7.1 De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

7.2 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald zal tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 8 –De annuleringsregeling

8.1 Bij annulering door de consument van een gereserveerde service betreffende de thuis oppasdienst zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht als volgt:

Annulering tot 1 maand voor het ingaan van de service conform de aangegane overeenkomst: 25% van de overeengekomen prijs

Annulering tot 2 weken voor het ingaan van de service conform de aangegane overeenkomst: 50% van de overeengekomen prijs

Annulering binnen 2 weken voor het ingaan van de services conform de aangegeven overeenkomst: 75% van de overeengekomen prijs.

8.2 Bij annulering door de consument voor de individuele uitlaatdienst dient deze bij verhindering tenminste vierentwintig uur van te voren telefonisch of per email af te melden. Afmeldingen korter dan vierentwintig uur worden volgens normaal tarief doorberekend.

Artikel 9 – Verantwoordelijkheden en plichten van de ondernemer

9.1 De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst gedurende de desbetreffende periode de verzorging te verlenen op een wijze zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.

9.2 De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de verzorging van het gastdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij de verzorging van het gastdier.

9.3 De ondernemer laat uw hond bij een individuele wandeling ongeveer twintig minuten uit.

9.4 Mocht het gastdier tijdens de verzorging of wandeling dusdanig atypisch of probleemgevend gedrag te zien geven, behoudt de ondernemer zich te allen tijde het recht voor om terstond de verzorging of wandeling te beëindigen. 

9.5 Indien door onvoorziene omstandigheden of overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech e.d.) de ondernemer niet bij machte is om de overeengekomen services te verlenen, zal de ondernemer de consument van dit feit zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op de ondernemer.

9.6 De ondernemer dient zijn vervoermiddel in goede staat te houden.

9.7 De eventueel afgegeven huissleutel door de consument wordt door de ondernemer met de grootst mogelijke zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuisbrengen van het gastdier en om toegang tot de woning te krijgen om de gastdieren te verzorgen. De sleutels zullen gecodeerd worden bewaard. De ondernemer zal de consument een zogenaamde sleutelverklaring overleggen, welke door de consument en de ondernemer ondertekend dient te worden.

Artikel 10 – Verantwoordelijkheden en plichten van de consument

10.1 De consument moet, uiterlijk bij overdracht van het gastdier aan de ondernemer, de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken die van belang is voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier. Dit zoveel mogelijk onder overlegging van de op die informatie betrekking hebbende documenten. De ondernemer mag er vanuit gaan dat alle verstrekte informatie juist is.

10.2 De consument is verplicht bij het ondertekenen van de overeenkomst, doch uiterlijk bij de overdracht van het gastdier aan de ondernemer, het bewijs af te geven dat het gastdier de op dat moment in de sector vereiste vaccinaties heeft ondergaan. Voor honden betreft dit in elk geval Hondenziekte (de ziekte van Carré), Leptospirose (ziekte van Weil), Parvo en Virale Hepatitis (HCC). Deze vaccinaties worden door de dierenarts in een zogenaamde cocktailenting gegeven. Voor katten betreft dit in elk geval Panleukopenie(kattenziekte) en niesziekte. Andere diersoorten die ter verzorging aan de ondernemer worden aangeboden, gelden de vaccinaties voor die specifieke dieren. Daarnaast dienen de gastdieren vrij te zijn van luizen, teken, vlooien en wormen. 

10.3 De consument dient de ondernemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van het gastdier.

10.4 De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.

10.5 De consument verplicht zich ervoor te zorgen dat het gastdier aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien het gastdier niet aanwezig is worden de afgesproken kosten conform de overeenkomst in rekening gebracht bij de consument.

10.6 De consument verplicht zich er voor te zorgen dat de ondernemer vervolgens ook toegang heeft tot de plaats waar het dier zich bevindt. Zie anders artikel 10.5

Artikel 11 – Ziekte van het gastdier

11.1 De consument dient eventuele ziekte(n) en/of afwijking(en) vooraf aan de ondernemer kenbaar te maken.

11.2 Op basis van een vooraf daartoe door de consument afgegeven machtiging, is de ondernemer verplicht om bij ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) tijdens de verzorging, wandeling en/of transport in de overeenkomst genoemde dierenarts/dierenkliniek te consulteren, tenzij er sprake is van een spoed- of noodgeval, in welk geval de ondernemer de dichtstbijzijnde dierenarts/dierenkliniek zal consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval al die maatregelen te nemen die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de consument.

11.3 Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de consument of bij de door de consument aangewezen contactpersoon. Wanneer de contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolgd daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan de ondernemer dit niet worden toegerekend. Mocht de betrokken dierenarts een dergelijk vertraging niet dulden, dan machtigt de consument automatisch de ondernemer bij deze om de behandeling op kosten van de consument, terstond uit te laten voeren.

11.4 De ondernemer mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, het gastdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.

11.5 De ondernemer is bij terugkomst van de consument verplicht schriftelijk melding te maken van de tijdens het verblijf bij de ondernemer ontstane ziekte en de daarmee samenhangende bijzonderheden. Van het raadplegen van een dierenarts wordt het verslag in elke geval melding gemaakt.

Artikel 12 – Overlijden van het gastdier

12.1 De ondernemer stelt na het overlijden van het gastdier de consument of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en zal de ondernemer het stoffelijk overschot onverwijld overdragen aan de consument. Mocht deze overdracht niet direct kunnen plaatsvinden, dan zal de ondernemer de consument schriftelijk op de hoogte brengen waar het stoffelijk overschot opgehaald kan worden. Mocht dit niet binnen 1 week na mededeling van de ondernemer door de consument zijn opgehaald, dan zal de bewaarnemer het stoffelijk overschot via destructie laten verwijderen. De kosten van (tijdelijke) opslag en eventuele destructie van het stoffelijke overschot komen ten alle tijden voor rekening van de consument.

12.2 Ingeval de consument de ondernemer aansprakelijk stelt voor het overlijden van het gastdier tijdens de verzorging, wandeling en/of transport, heeft de ondernemer het recht om een dierenarts sectie te laten verrichten. De ondernemer zal de consument of de door deze aangewezen contactpersoon vooraf in kennis stellen van een voorgenomen sectie. De kosten van de sectie komen voor rekening van de ondernemer.

12.3 De consument kan: Sectie laten verrichten op zijn overleden huisdier door de eigen dierenarts, indien de ondernemer besluit geen sectie uit te laten voeren. Door de eigen dierenarts een contra-expertise naar de doodsoorzaak laten uitvoeren In beide gevallen komen de onderzoekskosten en andere bijkomende kosten voor rekening van de consument.

12.4 Op verzoek van de consument kan de ondernemer zorg dragen dat het stoffelijk overschot op kosten van de consument wordt gecremeerd of begraven. Kosten hiervoor dienen vooraf aan de ondernemer betaald te worden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van een een tekortkoming die aan de ondernemer, dan wel personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen.

13.2 De ondernemer zal de consument of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon ingeval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

13.3 De consument is aansprakelijk voor aantoonbare schade, gelden door ondernemer of derden, veroorzaakt door het gastdier van de consument. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de consument verhaald. 

13.4 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van de consument, tenzij aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij ondernemer aanwezige sleutel die door nalatigheid van de ondernemer kennelijk in handen is gekomen van derden.

13.5 Indien aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade geclaimd door de consument wordt aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de direct ontstane schade, of uitkering van de schade vanuit de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de ondernemer, indien een dergelijke verzekering door ondernemer werd afgesloten.

13.6 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich een calamiteiten hebben voorgedaan waardoor de ondernemer aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.

13.7 De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van het gastdier. Mocht dit onverhoopt het geval zijn, zal de ondernemer alles in het werk stellen het gastdier terug te vinden.

Artikel 14 – Klachten

14.1 Klacht over de uitvoering van de overeenkomst moet schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven, omgaand doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst, worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten verliest.

Artikel 15 – Schade en verzekeringen

15.1 De eigenaar van het gastdier is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële in immateriële schade die zijn/haar dier toebrengt aan derden of eigendommen van derden. De ondernemer mag er derhalve vanuit gaan dat de consument een Aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, waarbij huisdieren zijn meeverzekerd.

Artikel 16 – Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

16.1 Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Artikel 17 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

17.1 De ondernemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen.